Naslovnica Izdvojeno Javni poziv za angažovanje osoba sa visokom stručnom spremom

Javni poziv za angažovanje osoba sa visokom stručnom spremom

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad, Općinski načelnik dana 21.01.2020.godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V

za angažovanje osoba sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I

Pozivaju se osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, a koja su evidentirana kao nezaposlene osobe u JU Službi za zapošljavanje TK-a-Biro Kalesija, da se prijave na Javni poziv za angažovanje osoba sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

II

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

  1. Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
  2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava),
  3. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje – Biro Kalesija za zapošljavanje (nakon sticanja visoke stručne spreme)
  4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija.

III

Sa osobama koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave dokumentaciju iz stava II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže spremnost za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivaja radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općina Kalesija, poslodavac i osoba na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će plaćati zakonom propisanih doprinosa u skladu sa čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16 i 89/18).

IV

Javni poziv za angažovanje osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija, medijima na području Kalesije i otvoren je do 30.11.2020.godine ili do utroška budžetski sredstava za ovu vrstu namjene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić, dipl.ecc

Morate pročitati

Izdato upozorenje o zabrani loženja vatre na otvorenom u Kalesiji

Procjenjujući da postoji povećana opsanost od izbijanja požara koje mogu izazavati ljudi nepažnjom i neodgovornim ponašanjem (naročito prilikom čišćenja okućnica i poljoprivrednih...

JZU Dom zdravlja Kalesija: Epidemiološka situacija u svijetu se brzo mijenja, pa korona virus možemo očekivati i u BiH

Na području Federacije BiH do sada nije registriran nijedan sumnjiv ili pozitivan slučaj bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19). Međutim, epidemiološka situacija u svijetu se...

U subotu Svečana akademija posvećena 1.martu Danu nezavinosti RBiH

U povodu 1.marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Općina Kalesija organizira Svečanu akademiju u subotu 29.februara u sali BKC-a „Alija Izetbegović“ sa...

Sulejman Selimović pokušavajući da ugasi vatru smrtno stradao

Sedamdesetsedmogodišnji Sulejman Selimović iz Seljublja smrtno je stradao jučer u kalesijskom naselju Hrasno prilikom pokušaja da ugasi vatru, koju je navodno zapalio...

U požaru u Hrasnu Donjem smrtno stradala muška osoba

Danas oko 14:00 sati u kalesijskom naselju Hrasno Donje zaseok Horozovina došlo je do požara niskog rastinja, u kojem je prema informacijama...