U 2018. godini zaposlenih oko 822.440, a nezaposlenih više od 180.000 osoba

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.08.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 448.578 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.07.2018. godine predstavlja smanjenje za 1.814 lica ili 0,40%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 250.026 ili 55,74% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,96%, zatim radnici sa SSS 28,00%, te NKV radnici 27,16%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u avgust 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 16.616. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 17.780. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 10.176 ili 57,23%.

U avgustu 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.284 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.664.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u avgustu 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 12.351 lice ili 2,75% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 377.688 lica ili 84,20% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 805.715, a od toga je 341.407 žena. U odnosu na juni 2018. godine broj zaposlenih lica se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2018. godine iznosila je 35,9% i u odnosu na juni 2018. godine povećala se za 0,2 postotna poena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica.

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%.

Komentari