KONTAKT
Početna BiH-Svijet Radnici Agencije za bankarstvo uživaju u FBiH: Plaća 3.170 KM, 3.233 KM za stan, 150 KM za dječije paketiće

Radnici Agencije za bankarstvo uživaju u FBiH: Plaća 3.170 KM, 3.233 KM za stan, 150 KM za dječije paketiće

od apjanic

Prosječna plaća u Agenciji za bankarstvo (FBA) Federacije BiH, koja je prije samo nekoliko mjeseci poručila kako građane ne trebaju interesovati plaće njihovih uposlenika, iznosi nevjerovatnih 3.170 KM. Da uposlenici FBA uživaju u životu u BiH pokazuju podaci o silnim novcima koji se pored plaće uplaćuju na njihove račune.

Agenciju za bankarstvo FBiH već duže vrijeme bije glas da je jedan od najpoželjnih subjekata za zapošljavanje rodbine bh. političara. Tome uveliko doprinosi nedostatak nadzora nad finansijskim poslovanjem ove institucije koja se očito više ponaša kao privatna firma, a ne agencija s javnim ovlaštenjima.

Tako su građani BiH ostali negativno iznenađeni nedavnim odgovorom iz Agencije za bankarstvo FBiH kako građane ne trebaju interesovati imena i prezimena te plaće njihovih uposlenika s obzirom na to da je riječ o informacijama koje ne predstavljaju javni interes. Štaviše, FBA je otišla toliko daleko da je medije optužila da vrše pritisak na nezavisnost federalne agencije.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za bankarstvo FBiH za 2016. godinu koju je radio Ured za reviziju institucija FBiH na najbolji način prikazuje zbog čega FBA ne želi da javnost ima pristup informacijama o plaćama njihovih uposlenika.

Najniža plaća uposlenika ove agencije u 2016. godini iznosila je 1.303 KM, a najviša nevjerovatnih 8.764 KM. U isto vrijeme, direktoru FBA izdvajano je 3.233 KM za plaćanje režijskih troškova i troškova stanovanja, a djeci zaposlenih kupovani su novogodišnji paketići u iznosu od 150 KM. Zapošljavanje u federalnom subjektu s javnim ovlaštenjima omogućeno je bez ikakvog konkursa.

“S obzirom na to da su plate uposlenika Agencije neprimjereno visoke u odnosu na druge organe i institucije FBiH (prosječna neto plata 3.170 KM), ukazujemo na potrebu preispitivanja odredbi Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenih od strane Upravnog odbora Agencije. Također i naknade zaposlenima su utvrđene u značajno većim iznosima u odnosu na porezno dopustive rashode utvrđene Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, zbog čega su rashodi veći za iznos od najmanje 123.408 KM”, piše u Izvještaju o finansijskoj reviziji Agencije za bankarstvo FBiH koju je radio Ured za reviziju institucija FBiH.

Revizori su skrenuli pažnju i da je internim aktima Agencije predviđeno da direktor, bez saglasnosti Upravnog odbora, utvrđuje broj zaposlenika za obavljanje poslova unutar Agencije i da odlučuje da li se raspisuje javni oglas ili se prijem novih zaposlenika vrši bez raspisivanja javnog oglasa što predstavlja nedostatak sistema internih kontrola i ukazuje na potrebu uređenja ove oblasti.

“Imajući u vidu da je u parlamentarnoj proceduri Izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, neophodno je da Federalno ministarstvo finansija u saradnji sa Vladom FBiH, poduzme sve aktivnosti kako bi se odredbama Izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH osigurala veća transparentnost u radu i finansijskom poslovanju ove institucije kojoj su povjerena značajna javna ovlaštenja. Nedostatak transparentnosti i nedostatak nadzora nad finansijskim poslovanjem Agencije od strane Vlade FBiH i Parlamenta FBiH je jednim dijelom imao za posljedicu konstatovane nepravilnosti u radu Agencije u ovom revizorskom izvještaju”, piše u Izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH.

Zapošljavanje bez konkursa

U 2016. godini u Agenciji je radni odnos zasnovalo 8 zaposlenika, od čega 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme, putem javnog oglašavanja (2 stručna saradnika – off site kontrolora i rukovodilac Podružnice Mostar), dok je 5 zaposlenika zasnovalo radni odnos na određeno vrijeme bez raspisivanja javnog oglasa (referent za blagajničke poslove, recepcionar, viši stručni saradnik za računovodstveno – finansijske poslove, rukovodilac Odjela za propise i direktor Sektora za pravnu podršku i licenciranje).

Navedeno zapošljavanje bez javnog oglašavanja imalo je za posljedicu da je Agencija tokom cijele 2016. godine ugovor o radu na određeno vrijeme zaključivala i s 3 uposlenika koji su u 2015. godini penzionisani i po kojem osnovu im je isplaćena i otpremnina u iznosu od 6 njihovih prosječnih plaća (u ukupnom iznosu 81.234 KM, od čega direktoru Sektora za pravnu podršku i licenciranje 31.308 KM, rukovodiocu Odjela za propise 25.662 KM i višem stručnom saradniku za računovodstveno – finansijske poslove 24.263 KM).

Imajući u vidu da je internim aktima Agencije koje je donio direktor (Pravilnik o sistematizaciji poslova i Pravilnik o radu) propisano da direktor utvrđuje broj zaposlenika za obavljanje poslova unutar Agencije i da odlučuje da li se raspisuje javni oglas ili se prijem novih zaposlenika vrši bez raspisivanja javnog oglasa, kao i da internim aktima koje je donio Upravni odbor (Statut i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji) nije predviđeno davanje saglasnosti na navedene interne akte koje donosi direktor, revizori su konstatovali da sistem internih kontrola u Agenciji nije adekvatno postavljen.

“Navedeno je neprimjereno i iz razloga jer je Agencija organizacija s posebnim javnim ovlaštenjima, čija nadležnost je utvrđena Zakonom o Agenciji FBiH kojoj se, u skladu s istim, sredstva za rad osiguravaju iz naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad i naknada za nadzor rada banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava, a ukoliko sredstva ne budu dovoljna i iz budžeta. Pored toga, konstatovali smo da su i plaće i ostala primanja uposlenika Agencije, nesrazmjerno visoki u odnosu na druge federalne institucije, što je neprimjereno ako se ima u vidu postojeće stanje u društvu (prosječna neto plaća u 2016. godini u Agenciji iznosila 3.170 KM, a u FBiH 838 KM, vrijednost boda za obračun i isplatu plaća zaposlenima 480 KM, isplata dodatne naknade zaposlenima u bruto iznosu od 393.144 KM, isplata naknada u iznosima koji su dodatno oporezovani što je povećalo rashode za iznos od najmanje 123.408 KM)”, navodi Ured za reviziju institucija FBiH.

Godišnji izvještaj o radu Agencije za 2015. godinu je putem Vlade FBiH dostavljen Parlamentu FBiH. Vlada FBiH je 06. maja 2016. godine usvojila Izvještaj o radu Agencije za 2015. godinu. Revizori smatraju značajnim istaći da Zastupnički dom Parlamenta FBiH nije usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2015. godinu, kojeg je razmatrao na 15. sjednici održanoj 20. decembra 2016. godine.

Preskupi stan za direktora

U Godišnjim finansijskim izvještajima za 2016. godinu, iskazani su prihodi u iznosu od 11.620.759 KM, što je u odnosu na planirane prihode u iznosu od 11.413.000 KM, više za 207.759 KM (1,8 posto).

“Obavljenom revizijom smo utvrdili da je Agencija u dosadašnjem periodu, koristeći se odredbama člana 21. Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, prekomjerni prihod u odnosu na troškove prenosila u narednu godinu, na pozicije viška prihoda nad rashodima i dijelom na poziciju sredstava Rezervi Agencije. Navedeno je omogućilo Agenciji da 2014. godine započne investiciju – kupovinu zgrade u izgradnji koja je stavljena u upotrebu 15.09.2015. godine u vrijednosti od 19.599.325 KM”, piše u Izvještaju.

Zakupnine za stambeni prostor iskazane su u iznosu od 9.325 KM, od čega se na isplatu naknade za smještaj pomoćnika direktora odnosi 3.000 KM (250 KM, mjesečno). To pravo mu je utvrđeno ugovorom o radu na određeno vrijeme, obzirom da je penzionisan 2015. godine.

U okviru navedenog troška, 6.233 KM se odnosi na zakup stambenog prostora za potrebe stanovanja direktora i mjesečne režijske troškove za period januar – mart 2016. godine. Naime, 20.08.2013. godine Agencija je zaključila ugovor o zakupu namještenog stana uz mjesečnu naknadu od 950 KM (neto), a ugovoreno je da će Agencija odvojeno režijske troškove, po ispostavljenim računima.

“Na naknadu za zakup stana obračunavani su svi dodatni porezi i doprinosi, te je ona mjesečno iznosila 1.503 KM (bruto). Također, dodatni porezi i doprinosi su se obračunavali i na režijske troškove te su oni iskazani u bruto iznosu od 1.724 KM.

Imajući u vidu da je Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaća, propisan iznos naknade za smještaj rukovodećih državnih službenika u iznosu od 250 KM mjesečno (3.000 KM godišnje), konstatujemo da direktor nije imao pravo na plaćanje režijskih troškova i troškova stanovanja u iznosu od 3.233 KM, za koji iznos su i rashodi Agencije povećani”, piše u Izvještaju.

Troškovi reprezentacije u zemlji iskazani su u iznosu od 72.177 KM (interna reprezentacija 33.044 KM, eksterna reprezentacija 39.133 KM). Za korištenje interne reprezentacije direktor je 30.12.2015. godine donio Odluku o utvrđivanju dozvoljenih mjesečnih troškova interne reprezentacije Agencije u 2016. godini. Navedenom Odlukom utvrđeno je da pravo korištenja imaju: direktor, zamjenik, savjetnik direktora i rukovodilac ureda direktora u visini od po 1.900 KM mjesečno, direktori sektora 100 KM i rukovodilac odjela – ureda 60 KM mjesečno.

Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih iskazani su u iznosu od 8.246.502 KM, a isti su u odnosu na prethodnu godinu veći za 399.158 KM. Više iskazani troškovi plata i ostalih ličnih primanja se u najvećim dijelom odnose na isplatu dodatne naknade (393.144 KM) i povećani broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu (31.12.2015. godine 102 zaposlena, 31.12.2016. godine 10.911 zaposlenih).

Najviša neto plaća u Agenciji, u uzorkovanim mjesecima, isplaćena je u iznosu od 8.764 KM, a najniža u iznosu 1.303 KM. Prosječno isplaćena neto plaća u 2016. godini iznosila je 3.170 KM.

Za stimulaciju zaposlenih 359.793 KM

“Obavljenom revizijom smo utvrdili da je Agencija u 2016. godini na ime mjesečnih stimulacija zaposlenima ukupno isplatila neto iznos od 359.793 KM. Uvidom u uzorkom obuhvaćeni obračun plata, utvrdili smo da je u pojedinim slučajevima stimulacija zaposlenima isplaćivana i u iznosima od 40 posto (npr. stimulacija za rukovođenje + stimulacija na ime posebnog zalaganja), kao i da se ista utvrđuje u postotku od osnovne plate s minulim radom”, piše u Izvještaju.

Prema prezentiranoj dokumentaciji, Odlukama Upravnog odbora o utvrđivanju visine mjesečne neto plaće direktora (i zamjenika) Agencije i ugovorima o radu iz 2010. godine, plaća direktora iznosi 2,6 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih zaposlenima u Agenciji u prethodna 3 mjeseca (za zamjenika 2,4). Ovako obračunata neto plaća se dodatno uvećava po osnovu minulog rada.

“Obavljenom revizijom smo konstatovali da za utvrđenu plaću direktora i zamjenika direktora, iako je trebalo, nije prezentirana saglasnost premijera Vlade FBiH, što nije u skladu sa članom 6. stav 3. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH”, navodi Ured za reviziju institucija FBiH.

Pored navedenog iznosa isplaćenih stimulacija (neto iznos 359.793 KM), obavljenom revizijom su utvrdili da je na osnovu Odluke Upravnog odbora 27. decembra 2016. godine svakom zaposleniku Agencije – kao stimulativni dio plaće, isplaćen i iznos od 80 posto njegove prosječne mjesečne plaće (nakon obračunatog poreza na dohodak) ostvarene u periodu od 01.01. – 30.11.2016. godine, a srazmjerno efektivnim satima rada.

Agencija je po navedenom osnovu u 2016. godini na poziciji plaća zaposlenih iskazala dodatni trošak u ukupnom iznosu od 393.144 KM, od čega za neto plaće 219.708 KM i za poreze i doprinose 173.436 KM. Upravni odbor je u obrazloženju navedene odluke naveo da istu donosi “uvažavajući jubilej 20. godišnjice od osnivanja Agencije, u skladu s ostvarenim rezultatima poslovanja Agencije i uspješno izvršenim zadacima utvrđenim planom i programom rada institucije za 2016. godini, primjenjujuću politiku adekvatnog vrednovanja njenih zaposlenika, za njihovo lično zalaganje i izvanredno angažovanje, te iskazan visok stepen stručnosti u radu i dati doprinos unapređenju bankarske supervizije u FBiH“.

Naknade za novogodišnje paketiće iskazane su u iznosu od 8.451 KM. Uvidom u iskazane troškove konstatovano je da su u skladu sa Odlukom direktora odobrena sredstva za kupovinu novogodišnjih paketića za djecu zaposlenika Agencije, uzrasta do 10 godina, i to u vrijednosti 150 KM po djetetu. U donošenju navedene Odluke se poziva na član 22. Statuta Agencije kojim su utvrđena ovlaštenja direktora i navedeno da direktor donosi pojedine odluke i druge pravne akte o poslovanju Agencije. Imajući u vidu naprijed navedeno, postavlja se pitanje načina utvrđivanja visine, odnosno vrijednosti novogodišnjeg paketića, kao i opravdanosti isplate u navedenom iznosu.

Troškovi naknada Upravnom odboru iskazani su u iznosu od 113.376 KM, od čega se 106.878 KM odnosi na trošak redovnih mjesečnih naknada za period januar-decembar i 6.498 KM na dodatno isplaćenu naknadu.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH od njenog osnivanja 1996. godine bio je Zlatko Barš, a tu funkciju napustio je u januaru ove godine.

(Klix)

Možda vam se sviđa

logo

Infoplus je izvor informacija koji pokriva raznovrsne teme, pružajući čitateljima uvid u najnovije  događaje i društvene trendove. 

Izdvojeno

Najnovije

Infoplus Agencija – Sva prava zadržana.