Connect with us

Hi, what are you looking for?

Izdvojeno

Javni poziv za dodjelu sredstava za organizacije civilnog društva

Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Općinski načelnik Općine Kalesije dana 03.05.2023. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

I. Predmet Javnog poziva:

Općina Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije (u daljem tekstu OCD) sa sjedištem na području općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizirati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  2. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  3. humanitarni rad,
  4. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  5. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

 U Budžetu općine Kalesija za 2023. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresirani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Svaki aplikant može aplicirati sa jednim projektom.

Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

II Pravo učešća:

Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području Općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području Općine. 

Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan Općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

Advertisement. Scroll to continue reading.

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području Općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima Općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je Općina odredila kao prioritetne prema strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće godine.

III Prijavna dokumentacija:

Prijava na javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu kojeg propisuje nadležna Služba. Obrasci sa upustvima za prijavu projekta objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba).

IV Predaja aplikacija:

Projektni prijedlog aplikanti dostavljaju isključivo putem prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom u originalu ili ovjerenim fotokopijama u zatvorenoj koverti putem protokola Općine Kalesija (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati poštom na adresu:

Advertisement. Scroll to continue reading.

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija – Ne otvarati“.

NAPOMENA: Uz prijavni obrazac i pretaću dokumentaciju, aplikanti su obavezni dostaviti ovjerenu izjavu odgovorne osobe da OCD nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima, kao i broj računa ovjeren od banke.

Javni poziv se objavljuje na web stranici općine Kalesije (www.kalesija.ba), na oglasnoj ploči općine Kalesija kao i putem sredstava javnog informisanja. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Postupak po javnom pozivu provodi Komisija za ocjenjivanje projekata, koju rješenjem imenuje Općinski načelnik, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17).

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-746.

Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba)a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Sve potrebne obrasce preuzmite OVDJE

Pogledajte još

Izdvojeno

Sinoć iza ponoći u centru Kalesije, tačnije ispred pekare “Saraj” došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Policija provodi istragu i...

Izdvojeno

Dok većina mladih osoba u našoj državi sanja o odlasku ili čak priprema papire ima i onih koji su odlučili da se iz Austrije...

BiH-Svijet

Sadekatul-fitr za za ovogodišnji ramazan iznosi osam KM, 10 i 20 KM, odlučilo je Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. Vijeće...

Izdvojeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona krajem 2015.godine provelo je konkurs za prijem 60 osoba u početni čin policajac, a u februaru 2016.godine objavili su...