KONTAKT
Početna Izdvojeno Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu

Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu

od redakcija

Na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku odabira korisnika novčane podrške za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva u 2022. godini , tačke V Odluke Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, o odobravanju sredstava za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva Općini Kalesija, broj: 04/1-11-010416-9/22 od 26.05.2022. godine, člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Kalesija”, broj:10/07, 07/08, 10/11, 03/12 i 06/13), načelnik Općine Kalesija, donosi

JAVNI POZIV
za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022. godinu

Predmet Javnog poziva je prijava poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine Kalesija, kao potencijalnih korisnika sredstava za sufinansiranje troškova nabake mineralnih đubriva za 2022.godinu, te na osnovu prijava utvrđivanje preliminarne i konačne liste korisnika.

I PRAVO UČEŠĆA
Pravo na prijavu po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju slijedeće opće uslove:

  1. da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji vodi nadležna Općinska služba,
  2. da su izvršili ažuriranje podataka u navedenim Registrima do 30.04.2022. godine, ili su prvi put upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 30.04.2022.godine, te da su u obrascu korištenja naveli slijedeće kulture: žitarice (kukuruz merkantilni, pšenica, ječam, zob i soja), krmno bilje (silažni kukuruz, stočni grašak, DTS), povrće i voće na otvorenom i zatvorenom,
  3. da su izvršili nabavku mineralnih đubriva (gnojiva) u 2022. godini.

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Prihvatljivi troškovi po ovom pozivu će biti troškovi nabavke mineralnih đubriva za slijedeće kulture: žitarice (kukuruz merkantilni, pšenica, ječam, zob i soja), krmno bilje (silažni kukuruz, stočni grašak, DTS), povrće i voće na otvorenom i zatvorenom.
Visina podrške za program poticanja nabavke mineralnih đubriva po krajnjem korisniku ovisit će o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.
Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku iznosi 1000,00KM.
Ukoliko se prijavi više korisnika sa prihvatljivim troškovima od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku biti će ograničena i ista će se proporcionalno smanjivati.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjev za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva treba da dostave slijedeće:
1 Popunjen obrazac zahtjeva,
2 Izvod iz RPG-a i RK-a
3 Izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da su zasnovali/zasijali neku od slijedećih kultura (kukuruz, pšenica, ječam, zob, soja, DTS, stočni grašak), povrće na otvorenom i zatvorenom, voće na otvorenom i zatvorenom prostoru
4 Dokaz o kupljenom mineralnom đubrivu u 2022. godini i to:
– Pravna lica kao dokaz dostavljaju poreznu fakturu sa fiskalnim računom,
– Fizička lica i obrti kao dokaz dostavljaju fiskalni račun i otpremnicu – fakturu,
5 Kopija Rješenja o registraciji i ID – broja za pravna lica,
6 Kopiju žiro – računa ili potvrdu banke o otvorenom računu

IV UTVRĐIVANJE PRELIMINARNE I KONAČNE LISTE KORISNIKA
Na osnovu prispjelih zahtjeva komisija će sačiniti preliminarnu listu korisnika sredstava, a nakon isteka roka za eventualne prigovore komisija će sačiniti konačnu listu korisnika sredstava.
V PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA
Komisija, imenovana od strane Općinskog Načelnika, će izvršiti odabir kandidata za dodjelu sredstava.
Zadatak komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove, na koju saglasnost daje općinski Načelnik.
Ukoliko Komisija posumnja u ispravnost i istinitost pojedinih prijava izvršit će se pregled zasijanih površina na licu mjesta.
Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kalesija i službenoj web stranici Općine Kalesija.
Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Načelniku u roku od 8 (osam) dana od objavljivanja iste.
Ovaj javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija, službenoj web stranici Općine Kalesija i putem sredstava javnog informisanja.
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Kalesija.

Zahtjev i dokumentaciju u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA
Ul: Patriotske Lige br: 15
75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom„Ne otvarati – po Javnom pozivu za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva“
Obrazac zahtjeva i izjave može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija

Općinski načelnik
Sead Džafić dipl.ecc.

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA KORISNIKA

Možda vam se sviđa

logo

Infoplus je izvor informacija koji pokriva raznovrsne teme, pružajući čitateljima uvid u najnovije  događaje i društvene trendove. 

Izdvojeno

Najnovije

Infoplus Agencija – Sva prava zadržana.